Missie - waar staan we voor? 

Ons kindcentrum de Hoeksteen is een ontmoetingsplek waar we opvang, onderwijs, opvoeding en ontspanning bieden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Onze naam de Hoeksteen refereert aan Jezus, het fundament onder ons leven, de hoeksteen verbindt en geeft stevigheid. Op ons kindcentrum willen wij kinderen een stevige basis meegeven, zodat ze goed zijn toegerust om de wereld in te gaan. Dit doen we in een veilige omgeving, waar ze zich gezien en gekend weten. Vandaar ons motto: samen bouwen aan de toekomst.
Na 12 jaar op De Hoeksteen hebben onze kinderen vertrouwen in zichzelf, een rijk arsenaal aan leerervaringen, zijn ze zelfredzaam en maatschappelijk betrokken en hebben ze optimale leerresultaten behaald.  

Visie - waar gaan we voor? 

We werken enthousiast en vanuit gezamenlijke en individuele deskundigheid aan een doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen in hetzelfde pedagogische klimaat. We stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige, unieke persoonlijkheden die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.
De Hoeksteen is een plek waar, naar het voorbeeld dat Jezus ons gaf, respectvol, positief en met liefde wordt omgegaan met elkaar en met onze omgeving. We zorgen voor een speel-, leer- en werkklimaat waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen, waarin ze vertrouwen en aandacht krijgen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We vinden orde, rust, regelmaat en persoonlijke aandacht belangrijk voor de concentratie en de ontplooiingsmogelijkheden van onze kinderen. We investeren in cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden en hebben hoge verwachtingen van onze kinderen. 

Groepen

De leerlingen zitten bij ons in combinatiegroepen. (Dit is het samenvoegen van twee leerjaren tot één groep, bijvoorbeeld groep 3/ 4) Er zitten ongeveer 25 leerlingen in een groep.

Op De Hoeksteen hebben de meeste groepen 2 leerkrachten. Verder zijn 2 onderwijsondersteuners betrokken bij het onderwijs aan onze leerlingen.

Team

Ons team bestaat uit 8 leerkrachten, 3 onderwijsondersteuners, een intern begeleider, een directeur, een administratief medewerker, een conciërge en een tuinman.

Op De Hoeksteen vinden we het belangrijk dat onze medewerkers gemotiveerd en met plezier hun werk doen. We maken samen het onderwijs en voelen ons ook samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. We streven naar een goed werkklimaat waar we op een professionele en prettige manier werken.

De Hoeksteen is een opleidingsschool voor studenten. Jaarlijks komen diverse studenten van de PABO en MBO-onderwijsassistent op onze school om in de praktijk te leren.