Ouderbetrokkenheid & contact

Om het onderwijs op De Hoeksteen goed te laten verlopen, investeren wij in een goed contact tussen ouders en school. Samen met u willen we de kinderen opvoeden en laten leren. Om dit gezamenlijk te doen, is regelmatig overleg en informatievoorziening noodzakelijk. Om ouders regelmatig te informeren over de voortgang van hun kind en nieuws vanuit ons kindcentrum hebben wij regelmatig en op verschillende manieren contact met u. Wij vinden een goed contact tussen ouders en school noodzakelijk. Om dit contact te bevorderen is regelmatig overleg, zijn er contactmomenten en is informatievoorziening noodzakelijk.

Informatievoorziening

Website: https://opdehoeksteen.nl
Schoolgids
Kennismakingsgesprek
Startgesprek aan het begin van het schooljaar
Informatiebrief groep
(groeps)ouderavond
Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport
Contactmoment (door inschrijving) met de leerkracht
Open dag
Nieuwsbrief
Parro-applicatie